รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานะผู้แทนผู้ผลิตภาคเอกชน อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร เสวนาในหัวข้อ “การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากร ในฐานะผู้แทนผู้ผลิตภาคเอกชนอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร เสวนาในหัวข้อ “การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ” เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา เวลา 15.30 – 17.30 น. ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ.

และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทิศทาง และโอกาสของอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใต้แผนปฎิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจโดยให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างยั่งยืน

#งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ #ครั้งที่19 #อิมแพ็คเมืองทองธานี