Specialty Natural Innovation (SNI) กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงาม SNI ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยเป็นหลักโดยอาศัยองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยอดีต นำมาปรับพัฒนาต่อยอดผสมผสานรวมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยผสานกับนวัตกรรม ในการสกัดสมุนไพร แต่ยังคงรักษาคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของสมุนไพรไว้ และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค บริษัทจึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการบริโภคมากขึ้น เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย และยกระดับสมุนไพรไทย ให้ได้รับมาตรฐานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันในตลาดโลก เพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพของสินค้าที่ออกสู่ผู้บริโภค ได้มีการจับมือร่วมกันกับ Geneomics Global บริษัทผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมกัญชง จากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่การเพาะปลูก สกัด และคิดค้นวิจัยและต่อยอดเพื่อสร้างสูตรการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุจากเส้นใยกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ บนพื้นฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัท ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระดับโลก เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก เป็นความร่วมมือที่ได้มีการส่งต่อเทคโนโลยีล่าสุดและนำเครื่องสกัดอันทันสมัยจากสหรัฐอเมริกา มาที่ SNI สำหรับมาใช้ในการสกัดและทำให้ได้สารบริสุทธิ์ (Extraction & Purification) และยังมีการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม ควบคู่ผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา และสมุนไพรไทย และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐานให้เกิดการยอมรับในพืชสมุนไพรไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
​นอกจากการร่วมมือระดับสากลนี้แล้ว เรายังมีส่วนช่วยเกษตรกรหลายครัวเรือน ในพื้นที่หลายจังหวัด ในการมีส่วนช่วยในการรับซื้อผลผลิตวัตถุดิบสมุนไพรไทย ที่มีคุณภาพ ปริมาณสารสำคัญสูง เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและสร้างรายได้ในการเลี้ยงตัวเอง อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น social enterprise จากการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ สมุนไพรของประเทศไทยในวงกว้าง มุ่งหน้าสู่ ASEAN Hub ของนวัตกรรมสมุนไพร
การจับมือร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นการขยายและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทยให้สามารถเป็นที่ยอมรับ ส่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ระดับสากล
นอกจากการจัดสรรมนาวิชาการ global hemp innovation เพื่อแบ่งบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จัดไปแล้ว กลุ่มบริษัท Specialty Natural Innovation ตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยการนำเทคโนโลยีล่าสุดระดับโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพร และ สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ long COVID ต่อไป เพื่อส่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ผู้บริโภค

งานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โอกาสทางการค้า
ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ตลาดสากล

          บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โอกาสทางการค้าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ตลาดสากลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขยายช่องทางการจำหน่ายไปสู่สากล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและสมาคมหอการค้าไทย อิตาเลียน

      Specialty Natural Innovation is deeply honored to be part of the opening ceremony of the Thai Herb Project, Medical Herbs and Thai Pharmacopoeia in today’s Industry, Commercial opportunities with Traditional Products with theThai-Italian Chamber of Commerce and the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine