คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับเรา / การจัดการองค์กร  / คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

• ประธานกรรมการบริหาร

ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน