งานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน

งานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โอกาสทางการค้า
ของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ตลาดสากล

          บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสมุนไพรแก้ตำรับยาไทยในอุตสาหกรรมปัจจุบัน โอกาสทางการค้าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ตลาดสากลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขยายช่องทางการจำหน่ายไปสู่สากล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือกับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและสมาคมหอการค้าไทย อิตาเลียน

      Specialty Natural Innovation is deeply honored to be part of the opening ceremony of the Thai Herb Project, Medical Herbs and Thai Pharmacopoeia in today’s Industry, Commercial opportunities with Traditional Products with theThai-Italian Chamber of Commerce and the Department of Thai Traditional and Alternative Medicine