INNOVATION RESEARCH & TECHNOLOGY

เป็นผู้นำในการวิจัย ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามโดยนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

NATURAL HERBS

เป็นผู้นำในการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร

SUSTAINABILITY

ความยั่งยืนด้านสั่งคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของบริษัทฯ