Name (ชื่อผู้ติดต่อ)(Required)

บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
อมตะนคร 700/364 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่นหรือร้องเรียนผลิตภัณฑ์

       เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ลูกค้าและบริษัทโดยเร็วที่สุด

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด)

อีเมลล์ : contact@snpthai.com